Home » Algemene voorwaarden geluid

Algemene voorwaarden geluid


Toepasselijkheid.

 

· Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes van JLS Multi Music en tevens op alle overeenkomsten tussen JLS Multi Music en een contractspartner,

hierna te noemen: “wederpartij”. Onder "wederpartij" wordt in deze voorwaarden verstaan iedere huurder of koper die met JLS Multi Music een huur- of koopovereenkomst heeft gesloten dan wel wenst af te sluiten en diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en/of erven.

 

· Door het plaatsen van een order en/of het in ontvangst nemen van verhuurde goederen wordt de wederpartij geacht stilzwijgend met deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan.

 

· Toepassing van eventueel door de wederpartij gehanteerde voorwaarden is hierbij uitdrukkelijk uitgesloten. · Tenzij anders schriftelijk aangetoond en door beide partijen getekend geldt de door JLS Multi Music gehouden administratie als beslissend. ·

Offertes.

 

· Alle offertes van JLS Multi Music zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig na de datum van aanbieding, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

 

· Alle eventueel bij een aanbieding verstrekte gegevens en prijslijsten zijn zo nauwkeurig mogelijk samengesteld.

Zij zijn slechts bindend wanneer zulks uitdrukkelijk is bevestigd.

 

· Alle verstrekte gegevens en/of informatie zijn vertrouwelijk en blijven (intellectueel) eigendom van JLS Multi Music en dienen op eerste aanvraag te worden geretourneerd.

 

· JLS Multi Music behoudt zich het recht voor om in verstrekte gegevens en/of afbeeldingen constructie- maat- en/of materiaalwijzigingen door te voeren.

 

· JLS Multi Music behoudt zich het recht voor om zonder opgaaf van redenen aanvragen en/of bestellingen te weigeren.

 

Overeenkomsten.

 

· Behoudens het hieronder omschrevene komt een overeenkomst eerst dan tot stand wanneer een opdracht uitdrukkelijk schriftelijk of anderszins namens JLS Multi Music is aanvaard dan wel bevestigd.

De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

De volmacht van de vertegenwoordigers van JLS Multi Music strekt zich niet verder uit dan tot hetgeen in dit opzicht in het bedrijf van JLS Multi Music gebruikelijk is.

Alleen krachtens uitdrukkelijk schriftelijke volmacht kan van eerder bedoelde volmacht afgeweken worden; · Eventueel aansluitend door of namens JLS Multi Music gemaakte aanvullende (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen zijn slechts bindend indien uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd.

 

· Voor werkzaamheden waarvoor naar hun aard en omvang geen aanbieding c.q.

opdrachtbevestiging wordt verstrekt geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

 

· Tenzij anders schriftelijk aangetoond geldt ter zake 3.1., 3.2 en 3.3 de door JLS Multi Music gehouden administratie als beslissend.

 

· Elke overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij naar oordeel van JLS Multi Music voldoende kredietwaardig blijkt voor financiële nakoming van de overeenkomst.

 

· JLS Multi Music behoudt zich het recht voor om, bij het aangaan van de overeenkomst en alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij de zekerheid te verlangen dat aan alle betalings- en andere verplichtingen zal worden voldaan.

 

· JLS Multi Music behoudt zich het recht voor om, naar haar oordeel, doch zonodig in overleg met de wederpartij, voor de uitvoering van een overeenkomst derden in te schakelen waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte aanbieding.

 

Levering en terugbezorging bij huur.

 

· Tenzij anders is overeengekomen dient de wederpartij gehuurde goederen zelf bij JLS Multi Music of derden op te halen en bij het beëindigen van de huurtermijn terug te bezorgen.

 

Het brengen en/of terugbezorgen van gehuurde goederen is ter aller tijden voor rekening en risico van de wederpartij.

 

· Indien de wederpartij tijdens het laden en/of lossen gebruik maakt van werknemers in dienst van JLS Multi Music of derden, worden deze werknemers geacht op dat moment hun diensten te verrichten in ondergeschiktheid aan en onder verantwoordelijkheid van de wederpartij, ook ter zake is de wederpartij derhalve tegenover JLS Multi Music aansprakelijk.

 

· De wederpartij wordt geacht bij ontvangst de goederen op gebreken te hebben gecontroleerd en in goede staat te hebben ontvangen.

 

· Indien JLS Multi Music zich jegens de wederpartij heeft verplicht gehuurde goederen aan wederpartij te bezorgen, zal JLS Multi Music ernaar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.

Overschrijding van de levertijd kan echter nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadeloosstelling.

 

Annulering.

 

· Annuleren van de huurovereenkomst dient zo tijdig mogelijk te geschieden. JLS Multi Music berekent 25% van het overeengekomen bedrag bij annulering 3-7 dagen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip en 50% van het overeengekomen bedrag bij annulering 1-3 dagen voor het ingaan van het overeengekomen huurtijdstip.

Bij annulering binnen 24 uur voor het overeengekomen huurtijdstip wordt het volle contractbedrag in rekening gebracht.

 

Duur van een huurovereenkomst.

 

· Huurovereenkomsten worden gesloten voor een bepaalde, in de overeenkomst gespecificeerde tijdsduur.

 

· Wederpartij is verplicht om het gehuurde uiterlijk op het in de huurovereenkomst vermelde tijdstip bij JLS Multi Music of derden terug te bezorgen, bij gebreke waarvan wederpartij ten behoeve van JLS Multi Music of derden een boete verbeurt ter hoogte van de dagprijs van het gehuurde voor ieder ingegaan uur verzuim.

 

Aansprakelijkheid.

 

· De wederpartij is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde, die tijdens de huurperiode optreedt, door welke oorzaak dan ook.

 

· Indien het gehuurde, of onderdelen daarvan, door schuld of onachtzaamheid van wederpartij wordt (worden) beschadigd, geheel verloren gaat (gaan) of onherstelbaar beschadigd wordt (worden) zal in het eerste geval reparatiekosten worden berekend tegen de normaal geldende reparatietarieven.

In de beide andere gevallen zal de wederpartij aan JLS Multi Music of derden verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur en de kosten van vervanging.

 

· Voor schade die aan wederpartij of aan derden direct of indirect als gevolg van het gebruik van gehuurde goederen zou kunnen ontstaan, is JLS Multi Music niet aansprakelijk, ook niet indien deze schade het gevolg mocht zijn van het verwerken van ondeugdelijk materiaal of van de aanwezigheid van een constructiefout in de gehuurde goederen.

Wederpartij zal ter zake JLS Multi Music voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

 

Verplichtingen wederpartij.

 

· De wederpartij is verplicht de gehuurde goederen slechts overeenkomstig de bepalingen van deze overeenkomst te gebruiken en in het bijzonder om: de gehuurde goederen overeenkomstig de bedieningsvoorschriften te behandelen; geen veranderingen aan de gehuurde goederen aan te brengen; de vertegenwoordiger(s) of gemachtigde(n) van JLS Multi Music, te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen; aanspraken van derden op de gehuurde goederen af te wijzen en JLS Multi Music ter zake te vrijwaren; onderverhuur en beschikbaarstelling aan derden uitsluitend met schriftelijke toestemming van JLS Multi Music te doen geschieden.

 

· Prijzen. · Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en verpakking-, verzending- of afleveringkosten, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

 

· Prijzen zijn gebaseerd op ten tijde van het uitbrengen van de offerte bekende prijsbepalende factoren.

JLS Multi Music behoudt zich het recht voor wegens wijziging van lonen, of andere prijsbepalende factoren te allen tijde haar prijzen te wijzigen.

 

Betaling.

 

· Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling door wederpartij voorafgaand aan een levering per bank of contant bij (af)levering plaats te vinden.

 

· Betalingen strekken steeds ter mindering op verschuldigde kosten en rente (in deze volgorde) en vervolgens in mindering op de hoofdsommen, waarbij oudere voor nieuwere gaan.

 

· Bij verkoop blijven de geleverde goederen eigendom van JLS Multi Music tot dat deze evenals alle met de levering samenhangende kosten zijn betaald.

 

Rente en kosten.

 

· Indien betaling niet conform het vorige artikel danwel binnen de bij overeenkomst vastgestelde termijn heeft plaatsgevonden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de vervaldatum een rente per (gedeelte van een) maand verschuldigd van 1½ % van het openstaande bedrag.

 

· Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering komen voor rekening van wederpartij.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15 % van het door de wederpartij verschuldigde bedrag met een minimum bedrag van € 35,00 per nota.

 

Waarborgsom.

 

· De wederpartij is verplicht, voordat zij de gehuurde goederen in ontvangst neemt, zich middels twee geldige legitimatiebewijzen te legitimeren en aan JLS Multi Music een door JLS Multi Music vast te stellen waarborgsom te geven.

 

· JLS Multi Music behoudt zich het recht voor vervallen huurtermijnen te compenseren met de waarborgsom evenals de kosten van de reparatie/reiniging als in 18.2. bedoeld.

 

· JLS Multi Music is verplicht deze waarborgsom bij de beëindiging van de overeenkomst, indien op dat moment de wederpartij aan al haar verplichtingen tegenover JLS Multi Music heeft voldaan, aan wederpartij terug te geven.

 

Meldingsverplichting.

 

· Wederpartij dient JLS Multi Music onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op roerende of onroerende goederen van JLS Multi Music of op onderhavige gehuurde goederen, of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van JLS Multi Music of derden dreigen te worden geschaad.

Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de wederpartij, indien wederpartij surséance van betaling aanvraagt of haar betaling om andere redenen heeft gestaakt.

 

· In de hierboven in 13.1 genoemde gevallen is wederpartij verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

 

Schade en gebreken.

 

· Wederpartij is verplicht elke schade en elk gebrek aan gehuurde goederen onmiddellijk aan JLS Multi Music te melden.

Zonder toestemming van JLS Multi Music mag wederpartij niet tot reparatie overgaan.

 

· Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal JLS Multi Music slechts in eigen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.

 

· Gebreken of schade aan de gehuurde goederen geven de wederpartij geen enkel recht jegens JLS Multi Music, in het bijzonder niet op vervanging en/of schadevergoeding.

 

Vervanging.

 

Indien wederpartij buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan JLS Multi Music of derden terug te bezorgen, dient wederpartij aan JLS Multi Music of aan derden een schadevergoeding te betalen, ter grote van de aanschafkosten en kosten van vervanging van de gehuurde goederen, per de datum van het eindigen van deze overeenkomst.

 

·Overmacht.

 

· Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid waardoor nakoming van een overeenkomst redelijkerwijs door wederpartij niet meer van JLS Multi Music kan worden verlangd;

 

· Onder overmacht wordt eveneens begrepen werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, contingenteringen en/of bedrijfsstoringen bij JLS Multi Music en/of haar toeleveranciers, waardoor zij verplichtingen jegens wederpartij niet (meer) kunnen nakomen;

 

· JLS Multi Music behoudt zich het recht voor om, in geval van overmacht, de uitvoering van de overeenkomst in kwestie op te schorten dan wel definitief te ontbinden, doch zulks in overleg met de wederpartij.

 

· JLS Multi Music behoudt zich het recht voor om betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht tot het moment van het ontstaan van de situatie van overmacht;

 

· JLS Multi Music behoudt zich het recht voor om zich op overmacht te beroepen ook dan wanneer de aanleiding tot de overmachtsituatie intreedt nadat de prestatie geleverd had moeten zijn.

Beëindiging van een huurovereenkomst.

 

· Een huurovereenkomst kan te allen tijde door JLS Multi Music met onmiddellijke ingang worden opgezegd.

Artikel 9.3. is dan eveneens van toepassing.

 

· Bij beëindiging van een huurovereenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie als waarin zij verstrekt zijn, geheel gereinigd, ter beschikking van JLS Multi Music worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebrek vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de wederpartij de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is JLS Multi Music gerechtigd de wederpartij de reparatiekosten c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.

 

· Diversen. Wijzigingen aan, aanvullingen op, of de annulering van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen.

Mondelinge nevenafspraken zijn niet geldig voor zover zij met de bovenstaande bepalingen in strijd zijn.

 

Toepasselijk recht / geschillen.

 

· Op alle overeenkomsten, waarop deze Algemene voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is toepasselijk het Nederlands recht, geldend voor het Koninkrijk in Europa.

 

· Voor de uitvoering van de overeenkomst tussen wederpartij en JLS Multi Music verklaren beiden domicilie te kiezen ter plaatse waar JLS Multi Music gevestigd is.

Onverminderd de bevoegdheid van de sector Kanton, in de door de wet omschreven gevallen, worden alle geschillen in eerste instantie beslecht door de Rechtbank binnen het arrondissement waar JLS Multi Music is gevestigd.

Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de wederpartij.

 

Slotbepaling.

 

· Indien een of meer van deze voorwaarden geheel of ten dele in strijd mochten zijn of worden met enige wettelijke bepaling, blijven nochtans deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht, terwijl voorts partijen voor wat betreft de ongeldige bepaling geacht worden te zijn overeengekomen, datgene wat, wettelijk geoorloofd, de strekking van de buiten werking gestelde bepaling het meest nabij komt.
 
· Indien JLS Multi Productions heeft ingestemd met enigerlei beding, dat afwijkt van een of meer bepalingen in deze voorwaarden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverminderd van toepassing.